cân bằng cảm xúc kể cả lúc bão giông

Cân bằng cảm xúc kể cả lúc bão giông

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã